Araştırma Odakları

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO), Uşak Üniversitesi’nde geliştirilen akademik bilgi ve teknolojiyi; sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak, katma değeri yüksek ürün geliştirilmesini sağlamak, bölgemizin sahip olduğu üretim potansiyelini harekete geçirmek ve ülkemizin ulusal ve uluslararası kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sanayiye sunmaktadır.  

Uşak Üniversitesi Araştırma Politikası:

Uşak Üniversitesi; nitelikli ve yenilikçi bilimsel araştırmalar yapmak ve tüm paydaşlara kaliteli hizmet sunarak toplum refahını artırmak amacı ile toplumsal faydaya dönüşen araştırmalar yapmayı hedefler. Uşak Üniversitesi, araştırma faaliyetlerini Uşak Üniversitesi araştırma faaliyetleriyle; bilgi ve teknoloji üretmeyi, kalkınma ve gelişmeye destek olmayı, özellikle bölgesel kurumlarla iş birliği yapmak suretiyle ihtisaslaşma alanlarında bölgenin kalkınmasını amaçlar. Bu doğrultuda aşağıda yer alan araştırmaya yönelik uygulama yaklaşımlarını benimser.

-Ülkenin ve bölgenin kalkınmasını sağlayacak bilimsel, tasarımsal ve teknolojik gelişmeleri besleyecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin kalitesini güvence altına alacak "Araştırma Yönetim Modelini" kurar ve tanımlanmış süreçlerin ilgili birimlerin katılımıyla etkili bir şekilde yürütülmesine liderlik eder.

-Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ülke politikaları, bölge ihtiyaçları ile araştırmacı ve altyapı potansiyelini dikkate alarak öncelikli alanları belirler ve bu öncelikli alanlarda sanayiye yönelik, katma değer oluşturan, istihdamı artıran, disiplinlerarası araştırmaları teşvik eder.

-Araştırma-geliştirme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmek için fiziki, teknik ve mali kaynaklarını öncelikli araştırma alanlarını destekleyici ve tüm birimleri kapsayacak şekilde yönetir.

-Ulusal ve uluslararası alanda özel sektör ve kamu kurumları ile ortak araştırmalar yapar. Kurumlararası araştırmaları olanaklı kılmak ve kolaylaştırmak için stratejik işbirlikleri oluşturur.

-Araştırma hedeflerine ulaşmak için kadro tahsisinde adayın araştırmacı niteliğini ön planda tutar. Araştırmacıların temel araştırma becerilerini geliştirmeleri için yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılımını özendirir. Araştırmacılar için kariyer geliştirme fırsatları yaratır. Misafir araştırmacılara gerekli olanakları sağlar. Uluslararası araştırmacı hareketliliğini teşvik eder.

-Bünyesinde yapılan araştırmaların etkisini artırmak için araştırmaları yayına dönüşen, dış kaynaklı fonlardan 61/101 yararlanarak proje yapan, yayınlarına belirli sayıda atıf yapılan ve patent alan araştırmacıları ödüllendirir.

-Tüm araştırmacıların akademik özgürlüklerine saygı duyar. Araştırmacıların bilimsel araştırma yapmalarını, teknopark teşvik eder.

-Araştırma faaliyetlerinin eğitim-öğretim ile entegre edilmesini sağlar. Dinamik ve etkin bir araştırma ortamı sağlamak üzere lisansüstü öğrenimi teşvik eder. Genç araştırmacılar kazanmak maksadıyla öğrenci topluluklarının düzenlediği bilimsel etkinlikleri destekler.

-Bünyesinde üretilen teknolojilerin özel sektöre transferini desteklemek ve kolaylaştırmak için TTO aracılığıyla araştırmacılara destek verir. Fikri mülkiyet, patent ve ticarileştirme girişimleri ile ilgili verilen eğitimler ve yapılan çalışmalarla fikri mülkiyet hakkını korur.

-TTO aracılığıyla araştırmacılara proje ve bilimsel makale yazımı Ar-Ge fon arayışı konularında danışmanlık ve destek hizmeti sunar. Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını kurum içinde etkin bir şekilde duyurur ve araştırmacıların uluslararası fonlardan yararlanmalarını teşvik eder, araştırmacıların yazılı veya elektronik kaynak ihtiyacını karşılar. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi için kaynak oluşturur.

-Uşak Üniversitesi her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu, YÖKAK Üniversite Performans Göstergeleri, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu, TÜBİTAK Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Sıralaması, farklı uluslararası üniversite sıralamalarını ve Web of Science istatistikleri üzerinden araştırma performansını değerlendirir. Bu değerlendirmeler ışığında gerekli kurumsal düzenlemeleri ve iyileştirmeleri yapar.

-Araştırma faaliyetlerine ilişkin riskleri tanımlar, analiz eder ve yönetir.

-Bünyesindeki tüm araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde ve araştırma bulgularının yayınlanmasında ulusal ve uluslararası etik ilkeleri gözetir.

Uşak Üniversitesi araştırmaya yönelik yaklaşımlarını ortaya koyarken personelin, öğrencilerin ve ziyaretçi araştırmacıların araştırma faaliyetlerinde aşağıdaki araştırma politikasını benimser:

-Doğruluk, dürüstlük, adalet, eşitlik ve profesyonellik sergilenmesine yönelik mekanizmaları oluşturmak.

-Çıkar ilişkilerini ve çatışmalarını etkili, şeffaf ve hesap verebilir bir biçimde yönetmek.

-Araştırma ortamını ve güvenliğini sağlamak.

-Araştırma yöntemlerini ve sonuçlarını fikri mülkiyet hakları korunarak incelemeye ve tartışmaya açık bir şekilde kaydedip yayınlamak.

-Araştırmacıları; Üniversitenin araştırma bütünlüğüne ilişkin politika ve yönergelerine başvurmaya ve bunları bir kaynak olarak kullanmaya teşvik etmek.

Uşak Üniversitesi

Teknoloji Transfer Ofisi